Vysvětlení pojmů

 

Vysvětlení některých zkratek a pojmů

BPEJ - bonitované půdně ekologické jednotky

BPEJ vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení. Dle § 12 odst. 2 katastrální vyhlášky, se údaje o BPEJ evidují jako "Další údaje katastru". Údaje o BPEJ se evidují v katastru k parcelám zemědělských pozemků s vyznačenou příslušností k vlastníku. Údaji o BPEJ jsou pětimístný číselný kód BPEJ a odpovídající výměra dílu parcely podle BPEJ, zasahuje-li jich do parcely více.

MCP - manželé cizího práva

Majetkový režim manželů se řídí cizím právem v souladu s § 49 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, nebo na základě příslušné mezinárodní smlouvy.

SJM - společné jmění manželů

Dle § 143 odst. (1) písm. a) zákona číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, "Společné jmění manželů" tvoří majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela, věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů a věcí vydaných v rámci předpisů o restituci.

LV - list vlastnictví

List vlastnictví se zakládá v katastrálním území vždy jeden pro skupinu nemovitostí nebo jednotek, které patří stejnému vlastníkovi, resp. spoluvlastníkům, ve shodném vlastnickém režimu. Jiným oprávněným se rozumí osoba oprávněná z jiného než vlastnického práva, které se zapisuje do katastru (například zástavní věřitel).

Druh číslování parcel

Druh číslování parcel rozlišuje stavební a pozemkové parcely v katastrálním území, ve kterém jsou parcely číslovány ve dvou číselných řadách zvlášť, v případě dvou pro stavební a zvlášť pro pozemkové parcely; v katastrálním území s jednou číselnou řadou parcel jsou všechny parcely označeny jako pozemkové.

Parcelní číslo

Parcelní číslo je složené z kmenového čísla a případně poddělení; součástí parcelního čísla parcely ve zjednodušené evidenci může být i číslo dílu parcely zapsané podle dřívějších předpisů (nově se díly parcel již nevytvářejí).

Poznámka: V aplikaci nelze zvolit parcelu s díly.

Typ parcely

KN - parcela katastru nemovitostí

ZE - parcela ve zjednodušené evidenci

Poznámka: Parcela ve zjednodušené evidenci může být původem z evidence nemovitostí, pozemkového katastru nebo z grafického přídělu.

S-JTSK

Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální

DKM

Digitální katastrální mapa

KMD

Katastrální mapa digitalizovaná