Časté dotazy

 

Nejčastější dotazy a odpovědi

Aplikace mi nefunguje, nebo je funkčnost problematická, jaké jsou technické požadavky na její provoz?

Zkontrolujte, zda splňujete technické požadavky na provoz aplikace.

Jak je možné, že se po zadání čísla popisného/jednotky nebo čísla parcely opět objeví okno pro zadání obce nebo katastrálního území?

Pravděpodobně máte zakázané cookies, zkontrolujte, zda splňujete technické požadavky na provoz aplikace.

Nefunguje zobrazování map.

Zkontrolujte, zda máte povolen JavasSript a zda nemáte zapnuté blokování nových oken, viz technické požadavky na provoz aplikace.

Jak je možné, že se po zadání katastrálního území nebo obce objeví opět úvodní stránka aplikace?

Uvedenou situaci způsobuje používání různých proxy serverů, "urychlovačů" internetu a optimalizátorů přenosu dat HTTP protokolu, tj. obecně produktů, které nějakým způsobem zasahují do přenášených dat a mohou je měnit, viz technické požadavky na provoz aplikace.

Jak často jsou aktualizována data?

Popisná data jsou zpravidla aktualizována denně. Aktuálnost dat je uvedena na výstupech (Platnost k DD.MM.RRRR HH:MI:SS).

Zobrazení definičních bodů parcel i budov je aktualizováno průběžně (se zpožděním v řádu hodin).

Katastrální mapa je z části vedena v digitální formě a z části na plastové fólii, která je uložena na jednotlivých katastrálních pracovištích. Pro potřeby této aplikace je tento stav řešen následujícím způsobem:

Data katastrálních map v digitální formě (DKM) jsou aktualizována průběžně (se zpožděním v řádu hodin).

Data katastrálních map digitalizovaných v souřadnicovém systému stabilního katastru (KM-D), které jsou vedeny mimo Informační systém katastru nemovitostí, jsou aktualizována v periodě 3 měsíců. Tyto mapy se vyskytují v cca 1200 katastrálních územích. Informaci zjistíte v menu Katastrální území | Statistické informace.

V území, kde je platnou katastrální mapou mapa vedená na plastové fólii (analogová mapa), je pořizován rastrový obraz této mapy s periodou skenování 1 rok. Tato doba může být kratší v případech, kdy na mapovém listu došlo k velkému počtu změn a katastrální úřad rozhodl o jeho přeskenování.
Pro informaci o změnách obsahu mapy v KM-D a změnách v mapách vedených na plastové fólii je v mezidobí dvou aktualizací obraz mapy doplněn o informativní kresbu změn ze zapsaných geometrických plánů předaných katastrálnímu úřadu. Tato kresba má oranžovou barvu a je aktualizována průběžně (se zpožděním v řádu hodin).

Ortofoto je aktualizované ve dvouleté periodě – každý rok 1/2 území České republiky. Podrobnější informace je možné získat na adrese http://geoportal.cuzk.cz/default.aspx?mode=TextMeta&text=ortofoto_info&side=ortofoto&menu=23.

Z uvedených informací vyplývá, že v období mezi dvěma aktualizacemi mapy není zajištěn úplný soulad písemných informací o nemovitostech s obsahem mapy. V případě tohoto nesouladu je na uživateli, aby zjistil typ mapového podkladu, z něj odvodil datum poslední aktualizace a teprve v případě přetrvávajících pochybností o správnosti obsahu mapy se případně obrátil na příslušné katastrální pracoviště.

Proč se při zobrazení parcely/stavby v mapě zobrazí hlášení, že se parcelu/budovu nepodařilo lokalizovat?

Pro zobrazení konkrétní parcely/budovy v mapě musí být v dané oblasti k dispozici tzv. definiční body parcel/budov. Definiční bod přiřazuje parcele/budově souřadnice. Pokud definiční body v prostoru s analogovou mapou nejsou dosud k dispozici, není možné zjistit souřadnice parcely/budovy a přímo ji zobrazit v mapě. V tomto případě se zobrazí střed katastrálního území, ve kterém parcela/budova leží.

Definiční body parcel/budov se implicitně v mapě nezobrazují. Jejich zobrazení lze zapnout zaškrtnutím příslušných tlačítek na ovládacím panelu okna s mapou (viz nápověda).

Jak získat z nahlížení do katastru list vlastnictví?

Z nahlížení lze získat list vlastnictví v elektronické podobě, jedná se o placenou službu.

Lze vyhledat nemovitost podle rodného čísla nebo podle jména a příjmení?

Nelze. Můžete použít aplikaci Dálkový přístup do KN.

Lze vyhledat nemovitost podle názvu firmy nebo pomocí identifikačního čísla (IČ)?

Nelze. Můžete použít aplikaci Dálkový přístup do KN.

Lze vyhledat budovu bez čísla popisného nebo evidenčního?

Přímo nelze, pouze pomocí parcely, na které budova leží.

Existuje nějaké aplikační rozhraní pro propojení s externími aplikacemi (webové služby apod)?

V současné době neplánujeme zveřejnění webových služeb pro Nahlížení do KN. Zájemci o webové služby mohou využít Webové služby dálkového přístupu. Využívání webových služeb dálkového přístupu však vyžaduje uzavření smlouvy s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a jedná se o placenou službu.

Aplikace je určena výhradně pro interaktivní práci uživatelů, jakékoli získávání nebo vytěžování dat automatizovanými prostředky není dovoleno.

Pro získání mapy můžete využít WMS službu.

Jaké jsou lhůty pro zápis do katastru nemovitostí?

Katastrální úřad provede vklad do katastru nemovitostí až na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu. O povolení vkladu musí katastrální úřad podle správního řádu rozhodnout do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů (§ 71 odst. 3 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), poté vklad provede, a to bez zbytečného odkladu od povolení vkladu (§ 33 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon)).

Ostatní zápisy katastrální úřad provede do 30 dnů od doručení listiny způsobilé k provedení příslušného zápisu (§ 33 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon)).

Bezodkladně se provádí zápis poznámky k osobě a její výmaz (§ 25 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).